logo Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Korekta wprowadzonego wniosku | Wydruk wprowadzonego wniosku

Rodzaj wniosku
imię osoby, której dotyczy wniosek
nazwisko osoby, której dotyczy wniosek
data i miejsce urodzenia osoby, której dotyczy wniosek
stanowisko

dyrektor

nauczyciel (dotyczy również wicedyrektora, pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego i logopedy)

inne

stopień awansu zawodowego
posiadane wykształcenie
staż pracy w latach/staż pracy w jednostkach systemu oświaty
nauczany przedmiot
wskazanie ostatniej oceny pracy nauczyciela i stwierdzenia uogólniającego (art. 6a ust. 4 Karty Nauczyciela) oraz datę otrzymania oceny

ocena wyróżniająca

ocena dobra

ocena negatywna

brak oceny

posiadane ordery
posiadane odznaczenia
posiadane inne wyróżnienia, odznaki
dotychczas przyznane nagrody

nagroda ministra w roku

nagroda kuratora w roku

dyrektora w roku

organu prowadzącego w roku

inna w roku

miejsce pracy/pełna nazwa szkoły
ulica/aleja/plac
miejscowość
kod
typ szkoły
gmina
powiat
Informacje o wnioskodawcy
imię osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie o nadanie orderu i odznaczeń
nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie o nadanie orderu i odznaczeń
stanowisko służbowe
numer telefonu/numer faksu
adres e-mail
ulica/aleja/plac
miejscowość
kod
E-mail szkoły/placówki, w której zatrudniona jest osoba, której dotyczy wniosek